قانون مدیریت پسماندها و بررسی چالش و تنگناهای اجرایی آن به عنوان نمونه ای از خط مشی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استادیار ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دنیای مدرن، توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و جایگاه پر اهمیتی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت به خود اختصاص داده است. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ« پسماند» در مورخ 20/02/1383 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دوﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری رﺳﯿﺪ. در این مقاله سعی بر این بوده ضمن مروری بر قانون مدیریت پسماند ایران و مطالعه تطبیقی این قانون در برخی کشورها به بیان برخی چالش های اجرایی این قانون به صورت اجمالی بپردازیم.ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ  ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻫﻤﻪاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺎر « ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ » ﻣﻄﻠﻮب، دﻗﯿﻖ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ احساس می شود.

کلیدواژه‌ها