دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-79 
5. بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی

صفحه 69-77

اعظم السادات طباطبایی؛ شینا انصاری؛ صغری اسکندری؛ اکرم السادات طباطبایی