بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بخش سنجش فلزات سنگین

2 مدیر کل پایش

3 کارشناس بخش سنجش فلزات

4 استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق (قیام دشت)

چکیده

آلودگی خاک و محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، بدلیل پیشرفت صنایع و همچنین عدم استفاده صحیح از کودهای شیمیایی و دامی در زمین های کشاورزی، باعث نگرانی های زیادی از نظر کیفیت و امنیت این محصولات و سلامت انسان شده است. تحقیق حاضر روی محصولاتی مانند کاهو، خیار، گوجه فرنگی وهویج تهیه شده از میدان تره بار مرکزی تهران – نواب، جهت تعیین غلظت فلزات کادمیم و سرب انجام شد. فلزات در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی بعد از مرحله هضم آنالیز شدند. میزان کادمیوم در کلیه محصولات مورد آنالیز و همچنین سرب در محصولات گوجه فرنگی و هویج پایین تر از حد استاندارد ایران و همچنین FAO-WHO می باشد. ولی در خصوص کاهو وخیار سرب بالاتر از حد استاندارد ایران و نیز  FAO-WHOدر فصل تابستان است. بنابراین در این فصل اختلاف معنی داری درمیزان سرب در میان محصولات کاهو و خیار با گوجه فرنگی و هویج و همچنین با بیشینه رواداری سرب درکاهو و خیار وجود داشت (05/0p<). ولی اختلاف معنی داری میان غلظت کادمیوم بین این محصولات وجود نداشت (05/0p>). نتایج این تحقیق نشان میدهد که با وجود بالا بودن میزان سرب در کاهو و خیار، این محصولات دارای مقدار تخمینی جذب شده هر عنصر (EDI) کمتری نسبت به میزان دریافت قابل تحمل روزانه موقتی (PTDI) که از طرف مؤسسه استاندارد ایران گزارش شده، هستند. بنابراین با توجه به پیامدهای سلامتی ممکن به دلیل مصرف سبزیجات آلوده، لازم است اقدامات مناسبی برای اجتناب از قرار گرفتن مردم در معرض مزمن آنها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها