مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده

مواد معدنی زیربنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهند. انسان از همان آغاز آفرینش خود در طول تاریخ، برحسب نیازمندیها و
شناخت، از مواد معدنی ا ستفاده میکرده ا ست. اکنون نیز از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوههای گوناگون بهرهبرداری مینماید. به سخن
دیگر، همین مواد معدنی هستند که پایه و اساس تمدن را تشکیل میدهند. در این مطالعه، به منظور مدلسازی کانسار سرب نیگنان و با استفاده
در هر مقطع تعیین گردیده و سپس با در نظر گرفتن موقعیّت و رفتار Surpac از اطلاعات اکتشافی موجود، محدوده کانسار توسط نرمافزار 6.2
گ سلها، ات صال این مقاطع به یکدیگر صورت گرفته و پو سته توخالی واحد سرب و نقره ایجاد شده ا ست. به منظور پیشبینی انتخاب بهترین
روش ا ستخراج برای معدن زیرزمینی، با ا ستفاده از شبکههای ع صبی م صنوعی، ابتدا پارامترهای مؤثر بر انتخاب نوع روش به منظور ساختار
شبکه انتخاب و سپس به شبیهسازی برای دستیابی به شبکه بهینه پرداخته میشود. با توجه به محاسبات انجام شده، بهترین روش، روش
استخراج انبارهای برای استخراج معدن خواهد بود. برنامه پروژه که شامل اجرا، ظرفیت یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم و فناوری مناسب،
روشهای انجام کار، بودجه و زمانبندی پروژه، مح صول نتایج مطالعات امکان سنجی ا ست. مطالعات امکان سنجی، ب سته به تنا سب بزرگی و
پیچیدگی و موقعیّت هر پروژه، توسط یک گروه کارشناسی انجام میگردد.

کلیدواژه‌ها