دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396 
3. تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

صفحه 38-25

علی رشیدی؛ سعید نظری کودهی؛ رامین پایدار راوندی؛ امید شاه حسینی؛ آرش کوکب پیک


6. برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 100-87

امیدعلی عادلی؛ حبیب انصاری سامانی؛ نصراله فریدونی؛ رؤیا زارع قلعه‌سیدی