تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش

2 کارشناس پژوهشی، گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

3 کارشناس پژوهشی، گروه بهره برداری از سیستمهای قدرت، پژوهشگاه نیرو

چکیده

دی‌اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه موجب افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوا شده است. با توجه به این که مهمترین منبع انتشار دی اکسید کربن نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند، در این مطالعه تحلیل عوامل تاثیر گذار بر انتشار دی‌اکسید کربن از نیروگاه‌های کشور شامل عوامل مبتنی بر جمعیت، ثروت و تکنولوژی در بازه زمانی سال‌های 1359 الی 1391 بررسی شده است. جهت تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن مدل STIRPAT و رگراسیون با روش هم انباشتگی بکار گرفته شده است. متغییرهای جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف بخش خانگی به کل تولید تاثیر افزایشی بر انتشار دی‌اکسید‌‌کربن داشته اند. بر خلاف متغیرهای ذکر شده متغیرهای بهره وری انرژی، ساختار مصرف انرژی در نیروگاه‌‌ها، نسبت انرژی الکتریکی تولید شده از انرژی های تجدیدپذیر به کل تولید و نسبت ارزش افزوده برق به کل ارزش تولید برق اثر کاهشی بر انتشار دی‌اکسید‌‌کربن داشته اند.

کلیدواژه‌ها