برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

2 گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه قم

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد پرداخته است. به منظور برآورد ارزش تفریحی این پارک از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دو گانه دو بعدی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل بازدیدکنندگان از پارک و بومیان مناطق اطراف پارک است که در فصل بهار سال 1396 از این مکان دیدن نموده‌اند. با استفاده از مدل رگرسیونی لوجیت به اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر برای استفاده از منافع این پارک پرداخته و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که تمایل به پرداخت افراد با متغیرهای جنسیت، مسافت محل زندگی تا پارک، درآمد فرد، تعداد دفعات بازدید، قیمت پیشنهادی رابطه معنی‌داری دارد. همچنین میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارک 2/28961 ریال و تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار مبلغ 69/98757 ریال برآورد شد. کل ارزش تفریحی سالانه این پارک مبلغ 57922400 میلیون ریال است. با توجه به مشاهدات میدانی محققین پژوهش از محیط پارک و پاسخ 7/73 درصد از پاسخ‌دهندگان نمونه که علت نارضایتی خود از پارک را کمبود امکانات رفاهی و بهداشت محیط پارک اعلام نموده‌اند و با وجود این که پارک‌های ملی از ارزش تفرجی بالایی برخوردار هستند، ارزش تفرجی سالیانه هر هکتار از این پارک 717/1206 ریال برآورد شد. با توجه به این که پارک ملی بمو از ظرفیت گردشگری بسیاری برخوردار است، افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی پارک از سوی مسئولان و مدیران اجرائی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند گردشگران بیشتری را به منطقه جذب نماید.
 

کلیدواژه‌ها