بررسی آواهای کاذب در پارک جنگلی کوهستانی صفه (پارک شهری) در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

چکیده

پارکهای شهری از جمله مکانهای مناسب برای حضور گردشگران و بازدیدکنندگان میباشد که میتوان علاوه بر تفریح و ایجاد حس
آرامش میتوانند برای اموری مانند پرندهنگری نیز مناسب باشند . پارک جنگلی کوهستانی صفه یکی از پارکهای شهری در اصفهان میباشد
که به علت دارا بودن امکانات گردشگری و طراحی مناسب همواره تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را در خود جای میدهد همچنین سبب نشاط
گردشگران میشود هدف از این مطالعه بررسی پتانسیلهای پارک صفه و تهدیدات منطقه میباشد. در این مطالعه سعی شده تا با تقسیمبندی
از مسیر ورودی تا انتهای مسیر قابل تردد عابرین به تشریح شرایط Casstel منطقه به 10 ایستگاه و اندازهگیری صوت با دستگاه 440
گردشگری در پارک پرداخت. نتایج این بررسی نشان میدهد که در ایستگاههای ابتدایی مسیر با توجه به امکانات مناسب برای حضور
گردشگران میزان آواهای کاذب ایجاد شده در منطقه نسبت به ایستگاههای انتهایی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها