بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان داروئی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

پسماند آفت کش ها و مشتقاتشان در محصولات کشاورزی تهدیدی جدی برای سلامت مصرف کنندگان می باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان پسماند آفت کش ها در میوه Berberis vulgaris به دو روش استخراج و عصاره گیری در ایران است. بطور کلی نمونه های میوه زرشک از باغ هایBerberisvulgaris  از 6 منطقه مختلف که در آن ها از 3 آفت کش پرکاربرد دیازینون، فوزالون و کلروپایریفوس استفاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش مرسوم عصاره گیری هیدروالکلی و روش عصاره گیری کیوچر (QuEChERS) quick easy cheap effective rugged and safe multi-residue extraction) ) و به دنبال آن استفاده از طیف سنجی کروماتوگرافی-جرمی گازی GC-MS) ) استفاده شد. پسماند حاصل از آفت کش ها در هیچ یک از  نمونه های تهیه شده با شیوه ی اول قابل ردیابی نبودند، در حالی که نمونه های بدست آمده از روش دوم بیانگر آلودگی 11% نمونه ها با دیازینون، 5٪ با کلرپایریفوس و 5/5٪ با فوزالون بودند. نتایج نشانگر میزان باقی مانده این سموم در میوه Berberis vulgaris  در ایران بوده که به نظارت منظم بر آفت کش ها با استفاده از روش های به روز شده عصاره گیری نیازمند است.

کلیدواژه‌ها