دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1397 
1. بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

صفحه 736-743

آزاده صنعی؛ مهسا هادیپور جهرمی؛ ستایش اباذری


3. ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

صفحه 756-768

حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اکبر یاسیان؛ مهرداد محمد مرادیان


5. مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA)

صفحه 782-793

رضا ملکی دلارستاقی؛ رضا قاسم زاده؛ میدیا میرانی؛ پیمان یعقوب زاده