ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا. دانشگاه تهران. تهران. ایران

3 جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران ایران

چکیده

مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان می‌دهد بیش از 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه می‌باشد که در این بین نقش خودروهای سواری بیش از دیگر وسایل نقلیه بوده است. در تحقیق حاضر برای برآورد میزان انتشار آلاینده‌ها در هر قسمت از خیابان ولیعصر از فرمول ضریب انتشار استفاده شده است که به اطلاعاتی همچون، تعداد خودروها، شیب معبر، طول معبر، سرعت متوسط خودروها نیاز دارد. داده‌های مربوط به تعداد و سرعت متوسط خودروها، حاصل مدل EMME/2 می‌باشد که از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران اخذ گردیده است. داده‌ها، مربوط به ساعت اوج ترافیک صبح برای روز پاییزی سال 1392 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرچند بین تعداد خودروها و میزان انتشار آلاینده‌ها رابطه معنی‌داری برقرار است، اما با توجه به این که سرعت متوسط خودروها در طول مسیر متغیر می‌باشد و اختلاف ارتفاع محسوسی در طول مسیر وجود دارد و در پی آن میزان انتشار آلاینده‌ها در شیب و سرعت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تعداد خودروها به تنهایی نمی‌تواند سبب شود تا معبری از جهت تولید آلایندگی در رتبه نخست قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها