بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در نظام آموزش رسمی کشور (مطالعه موردی: مقطع ابتدایی مدارس شهرستان بهارستان- استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور شهر ری، تهران، ایران

2 دانشجو/دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی وضعیت آموزش محیط‌زیست در نظام آموزش ‌رسمی کشور در مقطع ابتدایی می‌باشد، در آموزش رسمی می‌توانیم تمام گروه هدفمان را بطور منظم و متوالی و هر ساله آموزش دهیم و این امر در آموزش غیر‌رسمی، ممکن است برای تمام افراد جامعه هدف حتی در مناطق محروم و دور افتاده محقق نشود و آموزش غیر‌رسمی محیط‌زیست نمی‌تواند برای تمام دانش‌آموزان با یک برنامه انجام شود. بنابراین اهمیت گنجاندن آموزش محیط‌زیست در بطن کتاب‌های درسی بخصوص کتب درسی در مقطع ابتدایی که شامل تاثیر‌پذیرترین قشر آموزشی می‌باشد، اهمیت این امر را دوچندان می‌کند. در این تحقیق جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی با بررسی اسناد بالادست، تحلیل محتوای کتاب سوم ابتدایی به عنوان نمونه و بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد 35 نفر از معلمان 6 مدرسه در مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهرستان بهارستان استان تهران پرداخته شد که با روش توصیفی – مقطعی و نمونه گیری به روش طبقه ای و تخصیص متناسب و بصورت تصادفی در داخل هر طبقه انتخاب شدند و در نتیجه مشاهده شد که دانش، نگرش و عملکرد معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح قابل قبول تر و بهتری نسبت به معلمان زن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها