مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از اصلی‌ترین مباحث محیط زیستی موجود در جوامع شهری، مدیریت پسماندهای شهری می‌باشد .در ایران دفن پسماندها روش عمده برای مدیریت پسماند می‌باشد. البته عمدتاً این کار به‌صورت تلنبار پسماند صورت می‌گیرد که این امر باعث بروز آلودگی‌های آب‌وخاک شده است. این تحقیق بر اساس مطالعاتی که بر روی پسماندهای شهر طبس واقع در استان خراسان جنوبی انجام‌گرفته است و پس از تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پسماند شهری و همچنین مکان‌یابی محل دفع، برای پی بردن به بهترین روش دفع پسماند از نظر آلودگی‌های محیط زیستی و با توجه به کمیت و کیفیت پسماند شهری تولیدی، 5 سناریو مختلف به‌منظور مدیریت پسماندهای شهری در نظر گرفته و میزان تولید آلاینده‌های مختلف در طول هر سناریو موردبررسی قرارگرفته است. این سناریوها بر اساس شرایط مدیریت پسماند کشور تعریف‌شده است و برای مقایسه این روش‌ها با یکدیگر نرم‌افزار IWM-1 مورداستفاده قرارگرفته است. هدف از انجام این کار بررسی میزان تولید آلاینده‌های مختلف، میزان مصرف انرژی و هم‌چنین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها