ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آلودگی هوا- دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

هدف از انجام این مقاله ، بررسی آلودگی خاک اطراف جاده های برون شهری به فلزات سنگین به لحاظ شاخص های غنی شدگی خاک، زمین انباشتگی، درجه آلودگی وریسک اکولوژیکی می باشد. داده های این مقاله مستخرج از دو پروژه پژوهشی می باشد که در یکی، نمونه های فلزات سنگین از 22  ایستگاه محور تهران- ایوانکی و  26 ایستگاه محور تهران- ساوه و در دیگری نمونه های نیکل و وانادیم برای محورهای  آمل- بابل ، ایوانکی-کیلان و جلفا- سیه رود، از هر محور 5 ایستگاه، برداشت شده اند. نتایج حاکی از آن است که میزان آلودگی محورهای مذکور به لحاظ شاخص غنی شدگی در اکثر ایستگاه ها کم، به لحاظ شاخص درجه آلودگی در حد کم تا متوسط ، برای شاخص زمین انباشتگی کم تا متوسط و موارد معدودی آلودگی زیاد (با آلاینده مسئول سرب یا کادمیم) می باشد.  نتایج شاخص ریسک اکولوژیک بیانگر این است که در اکثر ایستگاه ها و ضعیت ریسک در حد متوسط و کم و در برخی ایستگاه ها بخصوص ایستگاه های ابتدایی و انتهایی محورها، ریسک اکولوژیک خیلی زیاد و قابل توجه ملاحظه می شود. که این مقادیر زیاد با توجه به نزدیکی به شهرها و وجود صنایع مختلف معقول به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها