تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 استاد و مدیر گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

تغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. این پدیده می‌تواند آثار مهمی روی اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی روی سطح درآمد و رشد درآمد در ایران است. بدین منظور، از داده‌های پانل 31 استان در دوره 93-1379 استفاده می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد کاهش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می‌شود. همچنین نوسانات فضایی و فصلی بارش می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.
تغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. این پدیده می‌تواند آثار مهمی روی اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی روی سطح درآمد و رشد درآمد در ایران است. بدین منظور، از داده‌های پانل 31 استان در دوره 93-1379 استفاده می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد کاهش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می‌شود. همچنین نوسانات فضایی و فصلی بارش می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها