دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1398 
8. تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری


27. بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

صفحه 1810-1816

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه منصوری؛ زهرا جانبازی؛ مریم حسینخانی هزاوه