ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در کارخانه تولید لوله های پلیمری به روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت محیط زیست– ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و زیست محیطی در صنعت تولید لوله های پلیمری انجام شد. پس از شناسایی انواع ریسکها توسط تیم ارزیاب از طریق مشاهده مستقیم، مصاحبه و طوفان فکری، با استفاده از تکنیک FMEA به ارزیابی خطرات در صنعت پلیمر و لوله سازی پرداخته شد. از روش آنالیز ایمنی شغلی برای شناسایی فعالیت های خطرناک استفاده شد. سپس نتایج و خطرات شناسایی شده در دو روش FMEA وJSA را با یکدیگر مقایسه و تحلیل شد. مهمترین ریسکهای شناسایی شده شامل بیماری های اسکلتی-عضلانی و اسیب های فیزیکی ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی بود. همچنین آسیب های فیزیکی ناشی از برخورد با تجهیزات مشاهده شد که نیازمند استفاده کارگران از لوازم حفاظت فردی بسته به شغل آنهاست. با توجه به ریسکهای شناسایی شده ،برنامه ریزی مدیریت ریسک فرایندها اتخاذ گردید و روشهای اجرایی مناسب نیز ارایه شد.. در پایان با استفاده از روش های اصلاحی و پیشگیرانه و تعریف اقدامات مناسب در دوره های تعیین شده بازرسی و ممیزی، مدیریت ریسک بصورت پویا برای مجموعه مورد مطالعه لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها