مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

ایجاد سیمانتاسیون در خاک به روش رسوب کربنات کلسیم (MICP) از روش های نوین بهسازی زیستی خاک است که توسط میکرواورگانیسم های مولد کربنات انجام می گیرد. در این پژوهش از باکتری اسپوروسارسینا پاستوری و دو میکروجلبک کلرلا سوروکینیانا و کلرلا وولگاریس استفاده شد. بهینه سازی تشکیل کربنات کلسیم با مناسب ترین مولاریته کلرید کلسیم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین دما بعنوان عاملی در جهت افزایش تولید رسوب در باکتری و کاهش تولید آن در میکروجلبک تعیین شد. پس از مطالعات بهینه سازی، میزان رسوب ایجاد شده توسط باکتری و میکروجلبک ارزیابی و عملکرد موفق تر باکتری در فرآیند ایجاد رسوب تایید شد. مصالح مورد استفاده باطله روان و اشباع معدن مس سونگون بود. کارایی روش با انجام مطالعات میکروسکوپی به همراه آزمایشهای مقاومت تک محوری بر نمونه های تثبیت شده بررسی شد و ایجاد سیمان بیولوژیکی و افزایش مقاومت در آنها مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمایشهای مقاومت تک محوری نشان دهنده افزایش 7 برابری مقاومت نسبت به حالت بدون بهسازی بود. ازدیاد درصد اوره از 2 تا 20 درصد مقاومت نمونه بهسازی شده را افزایش ولی کاهش رطوبت اختلاط از صفر تا 100 درصد، مقاومت را بین نصف تا دو سوم کاهش داد.

کلیدواژه‌ها