بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

پدیده انتقال رسوب یکی از مهمترین فرآیندهای ساحلی است که عمده عوامل محیطی موثر در ارتباط با آن شامل امواج، جریان‌ها، بادها و تغییر محیط سواحل توسط انسان است. در این تحقیق جریانهای جزرومدی و اثر آن‌ها بر انتقال رسوب در اسکله 38 بندر امام مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو ایستگاه جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف از جمله غلظت رسوب به فاصله 2 کیلومتر در محدود مورد مطالعه انتخاب و طی دو دوره‌ی مهکشند و کهکشند اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشینه غلظت میانگین رسوب هنگام مهکشند در ایستگاه اول kg/m3 42/0 و کمینه مقدار آن kg/m3 18/0 است و در ایستگاه دوم بیشینه میانگین غلظت kg/m343/0 و کمینه مقدار آن kg/m31/0 است و همچنین در هنگام کهکشند بیشینه غلظت میانگین رسوب در ایستگاه اول kg/m3 37/0 و کمینه غلظت میانگین رسوب تقریباٌ kg/m3 2/0 و در ایستگاه دوم بیشینه غلظت میانگین رسوب kg/m3 4/0 و کمینه آن kg/m3135/0 است.

کلیدواژه‌ها