ارزیابی استفاده از رویکرد OGP در بهبود توان و اثربخشی HSE در پیمانکاران پتروشیمی (مطالعه موردی: شرکت پلیمر آریاساسول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه نجف اباد

2 گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اعمال راهنمای OGP به منظور بهبود وضعیت HSE در شرکت های پیمانکاری پتروشیمی انجام شد. بدینمنظور 5 شرکت پیمانکار حوزه پتروشیمی تحت قرارداد با شرکت پتروشیمی آریاساسول انتخاب شدند. شرکت های مورد بررسی در یک دوره یکساله با انجام ممیزی های دوره ای ۲ ماهه مطابق با چک لیست OGP، بررسی شده و راهکارهایی برای بهبود به آنها پیشنهاد شد. نتایج ممیزی های دوره ای نشان می دهد که اعمال استانداردهای مدل OGP سطح ایمنی و بهداشت را به نحو چشمگیری بالا برده، به طوری که به عنوان نمونه امتیاز شرکت فنی مهندسی زرین کنگان از 41/89 در فاز اولیه به امتیاز 92/01 رسیده است که بهترین عملکرد را در اعمال شاخص های ایمنی و بهداشت داشته است. شرکتهای خدمات زرین کنگان با امتیاز 88/62، سنا اندیشه با امتیاز 87/33، پتروتوربین با امتیاز 85/40 و پارس لیان ترابر با 83/33 به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. مشاهده کردیم که استانداردهای OGP تاثیر چشمگیری در افزایش سطح ایمنی و بهداشت محیط زیست شرکت های پیمانکاری مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهده کردیم که بیشترین افزایش عملکرد در رعایت استاندارد های HSE توسط شرکت های پیمانکاری در فاز بعد از ممیزی اولیه بوده است.

کلیدواژه‌ها