مدیریت سبز درکتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف، شناسایی وضعیت مدیریت سبز در کتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور انجام شده است.
روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌‌های پژوهش نشان داد جامعه مورد پژوهش در مدیریت انرژیبا میانگین 48/3 در وضعیت نامناسب ، مدیریت آب و فضای سبز با میانگین 67/2 وضعیت نامناسب ، مدیریت کاغذ با میانگین 032/8 وضعیت مناسب ، مدیریت پسماند با میانگین 82/6 در وضعیت متوسط ، مدیریت حمل و نقل با میانگین 85/3 در وضعیت نامناسب، مدیریت هوا با میانگین 77/4 در وضعیت نامناسب ، در مدیریت صدا با میانگین 36/5 در وضعیت متوسط قرار دارد . در مدیریت و برنامه ریزی سبز با میانگین 24/2 در وضعیت نامناسب ، آموزش، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی مسائل زیست محیطی به جامعه با میانگین 30/2و به کارکنان با میانگین 04/2 در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که، معیارهای مدیریت سبز در ساختمان و تجهیزات جامعه پژوهش در سطح متوسط ، درمعیارهای مدیریت و برنامه ریزی سبز، آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی به جامعه و کارکنان در وضعیت نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها