بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه ی منا: رویکرد پانل همجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی - دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز- بخش اقتصاد کشاورزی

چکیده

انتشار شدید گاز دیاکسیدکربن، گرمای جهانی و پدیدهی تغییر اقلیم منتج از آن باعث ایجاد بحرانهای جدی در دنیا شده است که لازم است جهت شناسایی عوامل موثر بر این انتشار، مطالعات علمی و اقدامات عملی صورت گیرد. مطالعهی حاضر در این راستا به بررسی عوامل تأثیر گذار بر انتشار گاز دیاکسیدکربن و رابطه علی آن با رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت آزاد و شهرنشینی با روش همجمعی و علیت گرانجری در دادهای پانل پرداخته است. دادههای مورد نیاز در طی سالهای 2014-1990 برای کشورهای منطقهی منا استفاده شد. نتایج فرضیه منحنی محیطزیستی کوزنتس را در کشورهای مورد مطالعه تایید میکند. نتایج همچنین نشان میدهد که رابطه علیت پانلی یک سویهی کوتاهمدت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت آزاد و شهرنشینی به سمت انتشار گاز دیاکسیدکربن است و جمله تصحیح خطای رابطهی ECM نشان میدهد که امکان تعدیل آلودگی محیطزیستی بلندمدت از طریق کنترل متغیرهای فوق در کوتاهمدت وجود دارد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود سیاست مصرف انرژی‌های پاک به شکل جدی دنبال شود تا فشار بار آلودگی سوخت‌های فسیلی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین انرژی در این کشورها کاهش یابد. همچنین، بالابردن بهره‌وری مصرف انرژی نیز می‌تواند کمک شایانی در کاهش بار آلودگی ناشی از مصرف آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها