تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید - دانشگاه آزاد اسلامی کرمان واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجو دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرایند رنگ آمیزی به روشAHP/TOPSIS است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش، 10 نفر از از افراد آشنا به فرآیند رنگ آمیزی محیط زیست بوده اند.با میانگین هندسی یک پرسشنامه واحد بدست آمد.در این راستا ابتدا گزینه‌های بهبود محیط زیست درفرآیند رنگ آمیزی از مطالعات کتابخانه ای،شبکه اینترنت، پایگاه‌های داده علمی، مقالات علمی، کتب لاتین بدست آمده اند.سپس داده‌های مورد نیاز جهت مقایسات زوجی در جداول AHP ساخته شده از روش میدانی جمع آوری شدند. مسئله برآورد، به صورت یک مدل تصمیم گیری چندشاخصه، فرمول بندی شد و با استفاده از یک روش ترکیبی از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) و روش تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) حل شد و گزینه‌ها اولویت بندی شدند که عبارتند از،استفاده از رنگ‌های پودری در اولویت اول، استفاده از رزین‌های جدید ساخته شده از گیاهان در اولویت دوم،روش‌های جدید عمل آوری پوشش‌ها در اولویت سوم، استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت در اولویت چهارم و استفاده از رنگ‌های پایه آب بجای پایه حلال در اولویت پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها