شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان‌های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ‌اصفهان، ‌ایران

2 گروه ریاضی،دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد نجف آباد

3 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

رشد نگران کننده آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، طی سال‌های اخیر در استان اصفهان، ‌وضعیت نامطلوبی از ایمنی ساختمان‌های مسکونی در قبال استفاده از سیستم تولید انرژی حرارتی را نشان می‌دهد که در تضاد با اهداف مقررات ملی ساختمان است، فرآیند تولید انرژی حرارتی با استفاده از گاز طبیعی در ساختمان‌ها‌، تابع ‌انرژی‌های موجود در اجزاء سیستم مورد استفاده است‌. رهایش یا تبدیل ناخواسته این انرژی‌ها به یکدیگر ‌باعث رخداد حوادث مسمومیت ناشی از انتشار و افزایش غلظت منواکسیدکربن ‌برای اهداف آنها می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر در سال 1397 با هدف شناسایی و مدیریت ریسک‌های مؤثر با استفاده از روش ET&BA انجام شد که یک ابزار مناسب برای شناسایی خطاها از طریق ردیابی انرژی‌های موجود در آن است. برای تخصیص امکان ریسک‌ها از متغیرهای کلامی خبرگان در محیط فازی استفاده شد. نتایج نشان داد، انرژی جنبشی از مهم‌ترین انرژی‌های سیستم است و خطاهای انسانی در دوره بهره برداری بیشترین عوامل افزایش مخاطرات می‌باشند. ناتوانی‌حواس انسانی در تشخیص گازمنوکسیدکربن منتشر شده، با امکان 7/87 درصد، مهم‌ترین ریسک‌ مؤثراست. بنابراین استفاده از دستگاه آشکارساز و هشدار دهنده منوکسیدکربن در ساختمان‌ها، ارائه آموزش‌های گسترده برای بهره‌برداران از طریق رسانه ملی و اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به عنوان حفاظ توصیه شد.

کلیدواژه‌ها