ارزیابی مطلوبیت مکانی ساختمان‌های بلندمرتبه با مدل FANP و مدل SLUTH-GA (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران- چیتگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم محیط زیست،ارزیابی و آمایش سرزمین ، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، جنگلها و منابع طبیعی

چکیده

ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه در حال حاضر شاهد افزایش پیوسته شهرنشینی در یک مقیاس بزرگ است. نوع تحقیق؛کاربردی و روش بررسی؛توصیفی-تحلیلی است، که برای ارزیابی مطلوبیت مکانی طرح‌های توسعه شهری بر مبنای تلفیق روش فراینـد تحلیل شبکه‌ای و مدل‌سازی سلولی خودکار با کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته‌شده است. ابتدا شاخص‌های حاصل از مطالعات نظری استخراج، و بر اساس روش دلفی استاندارد شدند. جهت اولویت‌بندی معیارها از روش(FANP) استفاده شد. سپس برای استاندارد نمودن لایه‌ها، از توابع مختلف منطق فازی در محیط GIS بهره گرفته شد.در نهایت برای پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی و رشد شهری از مدل Sleuth-GA استفاده شد. نتایج پژوهش در منطقه موردمطالعه نشان می‌دهد حدود 5/10 درصد از منطقه دارای مطلوبیت خیلی زیاد و 51 درصد مطلوبیت خیلی کم دارند. در میان ضرایب پنج‌گانه به‌دست‌آمده ضریب پخش، زایش و نسبت به گرایش به جاده، غالب هستند همچنین پایین بودن ضریب مقاومت به شیب نشان می‌دهد که احتمال توسعه شهر در اراضی با شیب زیاد در این منطقه بسیار بالا است؛ بنابراین منطقه شاهد یک رشد بنیادی یا رشد حاشیه‌ای تا سال 2040 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها