شناسایی و تحلیل مولفه های حفاظت از محیط زیست توسط مدارس با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشسرای دانش آموزی، اداره آموزش و پرورش

2 دانشجوی دکترای جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

آموزش‌وپرورش یکی از مهمترین ارگان‌ها در کشور است که علاوه بر وظیفه تعلیم و تربیت می‌تواند نقش مهمی در آموزش رفتارهای زیست‌محیطی به دانش‌آموزان ایفا نماید. متاسفانه بدلیل خلاهای آموزشی و عدم آگاهی‌های زیست‌محیطی و نبود احساس مسؤولیت در جامعه مشکلات زیست‌محیطی در کشور به مرز بحران رسیده است. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر حفاظت از محیط زیست توسط دانش‌آموزان می‌باشد. روش این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها یک پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 21 نفر از کارشناسان و خبرگان اداره محیط زیست و منابع طبیعی، شهرداری، آموزش‌وپرورش و گردشگری استان کرمانشاه می‌باشد. در این پژوهش بر اساس ادبیات نظری، شاخص‌های موثر بر حفاظت از محیط زیست شناسایی شده و به شکل چهار معیار (آگاهی، آموزش و اطلاع‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و علاقمندی و مشارکت) و 38 زیر معیار دسته‌بندی شده‌اند. در نهایت، این شاخص‌ها با استفاده از روش دلفی فازی تک مرحله‌ای تحلیل شده تا مهمترین آنها شناسایی شوند.

کلیدواژه‌ها