چارچوب برنامه های راهبردی – عملیاتی مدیریت منظر خیابان های شهری (مطالعه موردی: خیابان امیرکبیر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 art faculty

2 دانشجوی ارشد معماری منظر/ تربیت مدرس

چکیده

هدف این مطالعه، تدوین چارچوبی برای مدیریت و ساماندهی منظر خیابان شهری به طور عام و خیابان شهری منطقه بیست و دو تهران به صورت خاص است. پس از تدوین اهداف و راهبردهای کلان بر اساس اسناد فرادست و نظرات ذی‌نفعان معیارهای مطلوبیت خیابان‌های شهری تدوین و در راستای دستیابی به آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شده‌است. شاخص‌های مدیریت منظر شهری در این مطالعه بر اساس ابعاد نظریه منظر پایدار و با توجه به ماهیت خیابان شهری استخراج شده‌است. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی و تحلیلی و پیمایش با ابزارهای مصاحبه و مشاهدات و برداشت‌های میدانی است. مطالعه موردی، خیابان امیرکبیر در منطقه بیست و دو تهران می‌باشد. خروجی و نتایج این مطالعه منجر به تدوین راهکارهایی در ابعاد کالبدی، فضایی، فعالیتی، معنایی و بومی- سرزمینی و با توجه به‌عناصر ثابت، نیمه‌ثابت و متحرک، عناصر نرم و سخت، ساختمان‌های ساخته‌شده و در حال ساخت شده است.
کلمات کلیدی
" خیابان های شهری"، "برنامه راهبردی و عملیاتی " ، "کالبد"، "فضا"،" فعالیت "،" معنا و بوم "

کلیدواژه‌ها