مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علوم محیط‌زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

چکیده

احداث سدهای مخزنی به‌منظور ذخیره آب در فصول پرآبی که مهم‌ترین مرحله در مطالعات سدهای مخزنی انتخاب بهترین نقطه حوضه آبریز است. این مطالعه در منطقه روستای لاسک در شهرستان شفت استان گیلان انجام‌شده است. مراحل انجام این مطالعه عبارت است از بازدید میدانی از حوضه آبریز موردنظر و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه که 13 معیار در 3 بعد (فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی - اقتصادی) در نظر گرفته شد، سپس بر اساس تکنیک AHP در نرم‌افزار Expert Choice وزن دهی قطعی معیارها انجام شد که محیط اجتماعی- اقتصادی با وزن قطعی 0.44 درصد بیشتری را به خود اختصاص داد و بعد از استانداردسازی نقشه‌های فازی در نرم‌افزار GIS، مکانهای مناسب (زرمیخ- مولسگام- شفت) مشخص گردید و در ادامه بر اساس تکنیک تاپسیس فازی گزینه شفت مکان برتر با نمره 0.128 جهت احداث سد شناخته شد و درنهایت بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی فازی عملکرد اثرات اجتماعی برای احداث سد موردبررسی قرار گرفت که از میان عوامل موردبررسی تأثیر بر توریسم مهم‌ترین اثر اجتماعی بوده که این به‌نوبه خود با فراهم نمودن آب برای کشاورزی در منطقه باعث ایجاد اشتغال در منطقه تحت تأثیر سد می‌شود.

کلیدواژه‌ها