بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

2 مدیرگروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

چکیده

بنابراین هدف از پژوهش حاضربررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی کمپ گردشگری کوره گز در میانه جنوبی دشت کویر بود. برای این منظور خوراک ورودی هاضم به صورت نمونه برداری بر اساس نمونه تصادفی انتخاب شده از ضایعات زباله تر (عمدتاً ترکیبات سبزیجات و صیفی جات) و ضایعات و فضولات حیوانی انتخاب شد. نمونه‌ها در پنج مرحله بارگزاری گردیدند. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، حجم متان و بیوگاز تولیدی اندازه گیری گردید. در طول این فرایند مقدار pH در حدود 8/5 تا 5/7 متغیر بود. در روزهای ابتدایی مقدار pH به تدریج رو به کاهش اندازه‌گیری شد و به طور تقریبی pH تا روز دهم محیط اسیدی و pH پایین اندازه گیری شد. منحنی‌های تولید گاز در تمام دوره 25 روزه بارگزاری‌ها افزایش گاز تا روز 15 بارگزاری را نشان داد و سپس پس از افزایش پیک تولید گاز از روز 15 بارگزاری تا پایان دوره فرایند کاهش تولید گاز مشاهده گردید که نمایش رسیدن سیستم به ثبات را نشان می‌دهد. در نتیجه می‌توان قضیه نیاز زمانی 15 روزه جهت فرایند کامل هضم در یک سیستم بی هوازی را مشاهده نمود که در روز 15 بارگزاری افزایش فعالیت باکتری های متان ساز را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها