شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون خرمشهر- گروه فیزیک دریا

3 ، استاد یار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

در این مقاله به مدلسازی جریانات جزرومدی در محل تلاقی کارون و اروند با استفاده از مدل مایک 21 پرداخته شده است. این مدل عددی بر پایه روش اویلری توسعه داده شده و در آن برای مشخص کردن الگوی حرکت جریان آب از معادلات پیوستگی و اندازه حرکت(معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده در عمق)، استفاده شده است. برای شبکه‌بندی حوضه مدل از مش نامنظم مثلثی استفاده شده است. مش منطقه مورد مطالعه به نحوی است که در محدوده‌ی تلاقی، مش‌بندی ریزتر انجام شده است. همچنین تعداد گره‌ها و المان‌های به کار رفته در این مطالعه به ترتیب 9832 و 18553 است و در ادامه سه مرز باز(رودخانه کارون و اروند،دریا) برای مدل در نظر گرفته شده است، به مرز دریا سری زمانی تغییرات تراز سطح آب اعمال شده است و در مرز رودخانه‌ها، از شرط فلتر استفاده شده است. در این مرز سرعت و تراز سطح آب و دبی تعریف شده است، تراز سطح آب بیشترین اثر را بر مدل اعمال کرده است. پس از واسنجی، مقایسه‌ی نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های میدانی نشان داده است که خطای مجذور میانگین مربعات برای تراز سطح آب m 14/0 و برای سرعت آب m/s1/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها