استفاده از جاذب کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای جهت حذف رنگزای اسید بلو 9 از پسابهای صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیمی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران.

چکیده

چکیده
در این مطالعه، کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای سنتز شد و جهت حذف رنگزای اسید بلو 9 از محیط زیست استفاده شد. نمونه‌های‌ تهیه شده به کمک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه مورد مطالعه قرار گرفتند. شرایط بهینه برای حذف رنگزای اسید بلو 9 با کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای تحت شرایط آزمایشگاهی2 =pH ، زمان تماس 120 دقیقه، غلظت اولیهppm 40 و جرم جاذب g 1/0 حاصل گردید. نتایج مطالعات ایزوترم جذب نشان دهنده برازش مناسب داده‌ها با ایزوترم جذب لانگمویر بوده است. داده های سینتیکی جمع آوری شده نشان داد که معادلات شبه مرتبه دوم فرآیند جذب را کنترل می کند. پارامترهای ترمودینامیکی مانند ΔG° ، ΔH° و ΔS° محاسبه شد. مقادیر ΔG° و ΔH° نشان می‌دهد که فرایند جذب رنگزای اسید بلو 9 بر روی کامپوزیت پلی آنیلین/ضایعات کارخانجات چای یک فرایند خودبخودی و گرماگیر می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، در این مطالعه یک روش ساده، اقتصادی و موثر برای حذف آلایند ه‌های مقاوم در برابر تخریب زیست محیطی با استفاده از کامپوزیت پلی‌آنیلین/ ضایعات کارخانجات چای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها