بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه آزمون زیستی اثر عصاره کمپوست پسماند شهری شیراز بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا با غلظت‌های صفر تا 20 درصد با سه تکرار انجام شد. همچنین مقایسه‌ای بین دو روش ارزیابی سمیت کمپوست صورت گرفت. بیشترین درصد جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه و ساقه چه در هرسه بذر در شاهد و کمترین، در 20 درصد عصاره کمپوست بود. عصاره به طور معنی داری موجب کاهش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گردید. کمپوست اگر از پسماند حاوی ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین تهیه شود و به طور کامل فراوری نگردد، باعث محدودیت در جوانه‌زنی بذور و رشد گیاهچه ها می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در تهیه کمپوست از ضایعات کشاورزی بیشتر و از پسماند شهری کمتر مصرف گردد. در روش ارزیابی پیشنهادی این مقاله به دلیل غلظت عصاره کمتر، درصد جوانه‌زنی بطور چشمگیری بیشتر بوده که با توجه به شباهت بیشتر به شرایط طبیعی و جذب عصاره توسط بافت خاک روش مناسب‌تری برای ارزیابی سمیت کمپوست است.

کلیدواژه‌ها