تأثیر استفاده از اینترنت بر انتشار گاز CO2 در کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی

چکیده

اینترنت (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ICT) از کانال‌های متعددی می‌تواند آلودگی هوا را متأثر کند. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش استفاده از اینترنت و پر شدن شکاف دیجیتالی بین کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته، بر انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 در کشورهای در‌حال‌توسعه اثر می‌گذارد؟ برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های پانلی و برآوردگر اثرات ثابت (FE) و هم‌چنین اطلاعات و داده‌های آماری 30 کشور درحال‌توسعه (شامل ایران) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، استفاده از اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا داشته است، اما شدت این اثرگذاری ناچیز است. به‌گونه‌ای که با 10 درصد افزایش تعداد کاربران اینترنت (در هر 100 نفر)، در بلندمدت میزان انتشار گاز CO2 در کشورهای مورد مطالعه کمتر از 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان گفت که استفاده از اینترنت، تهدیدی جدی برای آلودگی هوا در کشورهای درحال‌توسعه محسوب نمی‌شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی، سرانه مصرف انرژی، شدت تجارت و توسعه بازار پول، اثر مثبت و معنادار بر انتشار گاز CO2 در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها