برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز است. بدین منظور از داده‌های نمونه‌گیری 220 خانوار شهر اهواز و روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه برای کاهش ریزگرد، برای هر فرد 71323 ریال است. همچنین متغیرهای سن، مبلغ پیشنهادی و سطح سواد بر تمایل به پرداخت تاثیر منفی و با متغیرهای سطح درآمد و بیماری‌ بر آن تاثیر مثبت دارند.
هدف این پژوهش بررسی تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز است. بدین منظور از داده‌های نمونه‌گیری 220 خانوار شهر اهواز و روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه برای کاهش ریزگرد، برای هر فرد 71323 ریال است. همچنین متغیرهای سن، مبلغ پیشنهادی و سطح سواد بر تمایل به پرداخت تاثیر منفی و با متغیرهای سطح درآمد و بیماری‌ بر آن تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها