بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

شواهد علمی نشان می‌دهد که بروز خشکسالی‌ها، افزایش دما و تولید گاز‌های گلخانه‌ای به علت فعالیت‌های اقتصادی انسان باعث گرم شدن کره‌ی زمین و ایجاد پدیدهی تغییر اقلیم گشته ‌است. بنابراین ضروری است که پیامدهای تغییر اقلیم شناسایی شده و سیاست‌های مناسبی برای مقابله با آن وضع شود. یکی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم می‌تواند روی امنیت غذایی باشد.به نوعی امنیت غذایی به تغییرات اقلیم وابسته است زیرا هر تغییری در فاکتورهای اقلیمی به طور مستقیم همه مؤلفه‌های غذایی راتحت تأثیر قرار میدهد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تغییرات اقلیم روی تولیدات کشاورزی وامنیت غذایی دراستان آذربایجانشرقی با استفاده از رهیافت پانل دیتا و الگوی سری زمانی است. نتایج مطالعه نشان دادکه با افزایش یک درصدی دمای هوا، میزان تولید محصولات زراعی، 84/1 درصد کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش یک درصدی میزان بارندگی سالانه، مصرف غذا 11/0 درصد کاهش مییابد. لذا تغییرات اقلیمی در این استان میتواند ازطریق افزایش دما و کاهش بارش، امنیت غذایی را از جنبه عرضه و مصرف غذا تهدید کند. بنابراین سیاست‌های جلوگیری از آسیبهای افزایش دمانظیرتوسعه گلخانهها و اقداماتی جهت مدیریت بهینه منابع آب و تخصیص متوازن این منابع بین سالها برای جلوگیری آثار منفی نوسانات بارش ضروری است.

کلیدواژه‌ها