پتانسیل سنجی امکان تولید انرژی از پسماندهای خانگی (نمونه مطالعاتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

نگرانی ناشی از افزایش سریع جمعیت منجر به نگرانی عمده ای جهت ایجاد امنیت انرژی و مدیریت مواد زاید جامد تولیدی شده است. رفاه طلبی نقش بسزای در افزایش تولید زباله دارد و باید مدیریت شود. روشهای متعددی از جمله بیوگاز، دفن و سوزاندن وجود دارد. بهترین مدیریت تبدیل مشکلات به فرصتها است چرا که امروزه یکی از معضلات مهم شهر نشینی روند رو به رشد تولید زباله است و کاهش تولید پسماند وشیوه دفع مناسب امری ضروری است . امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. استفاده از پسماندهای خانگی در جهت تولید انرژی می تواند کمک شایانی به مقوله حفاظت از محیط زیست کرده از طرف دیگر در کاهش هزینه های امحای پسماند ها موثر واقع شود. لذابا توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله سعی شده است تا مدیریت پسماند با تاکید بر تامین انرژی بر اساس شیوه های جمع آوری و استانداردهای دفع زباله های شهری بیان گردد. این مقاله یک مطالعه مروری است که از مداراک واسناد معتبر ومطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها