رشد گیاه رزماری در تنش خشکی می تواند کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی را ارزیابی نماید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

ارزیابی کمپوست و ورمی کمپوست توسط رشد گیاهان در تنش، آزمون زیستی برای دانستن فعالیت آنها در محیط زیست است. کمپوست از پسماند جامد شهری در شرایط هوازی تهیه شده و با فعالیت میکروارگانیسم ها تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. تنش خشکی در سطح صفر، 5 و 9 عدم آبیاری و کودها در سه سطح صفر، 10 و %30 حجم گلدان در سه تکرار اعمال گردید. تنش خشکی رشد گیاه را کاهش داد. ورمی کمپوست %30 رشد را افزایش داد ولی کمپوست در هر دو سطح رشد بخش هوایی و ریشه را کاهش داد. تنش خشکی آنتی اکسیدان، ترکیبات فنلی و پرولین را افزایش داد. کمپوست و ورمی کمپوست آنتی اکسیدان و پرولین را افزایش داد. کمپوست و ورمی کمپوست دارای مقدار زیادی فسفر، نیتروژن، مواد آلی و نمکها است بنابراین می تواند برخی ترکیبات اسانس و مواد سمی را افزایش و رشد را کاهش دهد. بخصوص اگر از موادی تهیه شده که دارای ترکیبات آلی سمی و فلزات سنگین باشد و به خوبی پردازش نشده باشد. پیشنهاد می شود که ضایعات کشاورزی در تهیه کمپوست استفاده و از پسماند شهری تا حد امکان کمتر مصرف گردد.

کلیدواژه‌ها