بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بازیافت که در اصطلاح، بازگرداندن بخشی از مواد به چرخه تولید است. یکی از مهمترین بخش های مدیریت بهینه پسماند در جهان به شمار می رود. در این فرآیند، بخشی از پسماندهای شهری، جداسازی، دسته بندی و سپس در واحدهای صنعتی ویژه تبدیل به مواد اولیه قابل استفاده در صنایع دیگر می شود. شهر تهران با توجه به جمعیت بالا و تولید روزانه نزدیک به 7500 تن پسماند خانگی، نیازمند یک ساختار پیشرفته و توسعه یافته در زمینه بازیافت پسماندهای شهری است. با توجه به پتانسیل فناوری و زیر ساخت های صنعتی ایران، قابلیت بازیافت بخش بزرگی از این پسماندها وجود دارد.
این پایان نامه با مطالعه ی مسائل مالی و اقتصادی، تأسیس یک مجتمع صنعتی یکپارچه بازیافت در محل دفن زباله کهریزک (آراد کوه) را بررسی کرده و توجیه پذیری اقتصادی آن را مطالعه کرده است. بر پایه این پژوهش، سرمایه گذاری در حوزه صنعت بازیافت در زمینه تأسیس چنین مجتمع هایی، می تواند برای سرمایه گذار، سودآور و توجیه پذیر باشد. همچنین کوشیده شده تا با در نظر گرفتن پیامدهای بیرونی دفن زباله که روش غالب دفع پسماند در تهران است، پیامد مثبت زیست محیطی تأسیس چنین مجتمعی نیز، برآورد شود.

کلیدواژه‌ها