بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

در حال حاضر به علت طراحی و استفاده نامناسب از ساختمان‌ها، مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمان‌ها تلف می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش سازندگان و بهره‌برداران آپارتمان‌های مناطق مسکونی شهریِ استان گیلان در 5 ساله اخیر بین سال‌های 1392 تا 1396 بودند. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری بوده است. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه‌ها، با استفاده روش رگرسیون خطی چندگانه، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهار نظر شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سبک زندگی و کیفیت و قیمت تاثیر مستقیمی بر ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های سبز در نزد دو گروه مالکین و سازندگان داشتند. از طرفی، یافته‌ها نشان داد که آگاهی زیست محیطی و اطلاعات و دانش تاثیر مستقیمی بر ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های سبز در نزد گروه مالکین داشتند، اما در نزد گروه سازندگان تاثیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها