ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف‌آباد به روش FMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت HSE, دانشکده مواد،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد،نجف اباد،ایران

2 گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در آزمایشگاه دانشگاه نجف‌آباد به روش FMEA انجام شده است. برای دستیابی به هدف، عوامل ریسک‌ موجود در آزمایشگاه دانشگاه نجف‌آباد، با کمک روش FMEA مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفت. برآورد عوامل ریسک به‌وسیله جمع‌آوری اطلاعات از گروه کاری متشکل از ده نفر از افراد متخصص و باتجربه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد که شامل اساتید و مسئولین آزمایشگاه صورت پذیرفت. طبق نتایج ارائه شده، تست یدوفرم و سنتز دی بنزال استون به عنوان پرخطرترین فعالیت‌ها از نظر تاثیرات مخرب بر سلامت و بهداشت شناسایی شدند. تجزیه کیفی برخی از آنیون ها در جایگاه دوم و آنالیز عنصری در جایگاه سوم قرار گرفتند. تجزیه کیفی برخی از آنیون ها به عنوان مهم ترین ریسک از لحاظ مخاطرات ایمنی شناخته شد. سپس سنتز دی بنزال استون در جایگاه دوم و پرمنگانومتری بعنوان سومین ریسک پرخطر در این دسته شناخته شناخته شدند. سپس سنتز آدپیک اسید در جایگاه دوم و تجزیه کاتیون های گروه V در جایگاه سوم بعنوان مهم‌ترین ریسک‌ها از لحاظ مخاطرات زیست‌محیطی پس از سنتز متیل سالیسیالت شناخته شدند. سنتز متیل سالیسیالت بعنوان مهم‌ترین ریسک در هر سه بعد مخاطرات ایمنی، بهداشت و سلامت و محیط زیست شناخته شد.

کلیدواژه‌ها