ارزشیابی سناریوهای مدیریت پسماند های سنگی با استفاده ازنرم افزار Simapro8.5 مطالعه موردی شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد یار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

رشد جمعیت و صنعتی شدن منجر به بحران‌ های محیط ‌زیستی شده است.پسماندهای صنعتی از جمله آلودگی‌هایی است که تاثیرات منفی زیادی بر محیط زیست می گذارد.هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند و پیشنهاد یک روش جدید برای مدیریت پسماندهای شهرک صنعتی شمس آباد است.اساسا مهمترین بخش پسماند در شهرک،پسماندهای سنگی بودند و لذا توجه اصلی این تحقیق روی این دسته از پسماندها است.به همین منظور دو سناریو بررسی شد که شامل۱)استفاده از پسماند سنگی برای تولید کاغذ سنگی۲)تولید آجر و تولیدسرامیک میشود.برای انجام مقایسه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مرحله اول بعد ازتعیین برد ومزرهای تحقیق،لیست کاملی از فرآیندهای زیر مجموعه هر یک از این سناریوها تهیه شد.برای انجام سیاهه نویسی چرخه زندگی هر یک از سناریوها از نرم افزارSIMAPRO استفاده شد.نتایج این تحقیق نشان داد که تولید آجر و سرامیک از لحاظ محیط زیستی اثرات کمتری در برخواهد داشت.با تولید آجر و سرامیک از این نوع پسماند هم میتوان از میزان پسماند تولیدی کم کردو هم هزینه های تولید آجر و سرامیک راکاهش داد.

کلیدواژه‌ها