اثرات نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و اسانس دارچین بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، ایران

3 پیام نور

چکیده

نگرانیهای زیست محیطی باعث استفاده از جایگزینهای زیست تخریب‌پذیر از منابع تجدیدپذیر شده است. استفاده از اسانس دارچین و فعالیت ضدمیکروبی آن در تولید فیلمهای نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته مدنظر می‌باشد. استحکام کششی نهایی و کرنش تا نقطه شکست، نفوذپذیری نسبت به بخار آب، جذب رطوبت، حلالیت در آب و ویژگی‌های حرارتی مطالعه شد. با افزودن اسانس دارچین در فیلم‌های TiO2، کرنش تا نقطه شکست به‌طور معنی‌داری کاهش و میزان استحکام کششی افزایش یافت. افزودن همزمان اسانس دارچین و نانو ذرهTiO2، نفوذپذیری نسبت به بخار‌آب در فیلم‌های نانوبیوکامپوزیتی را کاهش داد. نتایج آزمون جذب رطوبت، کاهش میزان جذب رطوبت فیلم‌های نانوکامپوزیتی را تایید کرد. در فیلم‌های حاوی 5% اسانس دارچین، با افزودن نانوذرۀ TiO2 ، میزان جذب بخارآب کاهش یافت. اثر هم‌افزایی اسانس دارچین با TiO2 منجر به کاهش حلالیت در آب فیلم‌ها شد. افزودن هم‌زمان TiO2 و اسانس دارچین ویژگی-های مکانیکی و بازدارندگی را بهبود داد. با افزایش TiO2 و اسانس دارچین میزان جذب رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری کاهش یافت. TiO2 باعث افزایش بازدارندگی فیلم‌های نشاسته می‌شود. با افزایش TiO2 میزان جذب رطوبت، WVP و حلالیت کاهش و درجه زاویه تماس افزایش یافت. پس خواص عملکردی فیلمهای نشاسته را می‌توان با افزودن توأم CEO و TiO2 بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها