ارزیابی کیفیت آب، آلودگی رسوبات رودخانه قره آغاج به فلزات سنگین در حوزه آبریز دشت خفر، استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران

چکیده

به منظور بررسی کیفیت آب و آلودگی رسوبات رودخانه قره آغاج تعداد 10 نمونه رسوب و 10 نمونه آب در دو نوبت برداشت و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و همچنین غلظت فلزات سنیگن انتخابی در نمونه های رسوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نمودارهای فیزیکوشیمایی نشان می دهد که تیپ آب رودخانه از نوع سولفاته – کلسیک بوده و آب رودخانه در رده ی C3S1 قرار می گیرد. با توجه به نقشه های هم غلظت رسم شده توسط نرم افزار ARC GIS غلظت اکثر عناصر مورد مطالعه به طور میانگین از بالادست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه افزایش پیدا می کند اما این افزایش در حد آلودگی نیست. مطالعات آماری بر روی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب نشان می دهد که مقدار EC با TDS، HCO3، کلر و منیزیم همبستگی مستقیم معنی دار دارد که نشان دهنده شرایط مشابه تعادل این یون ها در نمونه های مورد مطالعه است. مقادیر فلزات سنگین در نمونه های رسوب رودخانه مورد مطالعه نشان می دهد که بیشترین همبستگی مستقیم معنی دار بین عناصر نیکل، آهن، روی، مس، آهن و کبالت مشاهده می شود که نشان دهنده شرایط یکسان پایداری این فلزات در نمونه های رسوب مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها