بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده

افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌ها نقش بسزایی در افزایش آلودگی‌های منابع آب دارد. در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی در سال‌های 1390 و 1395 بررسی شد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی از تکنیک سنجش از دور و کدنویسی در گوگل ارث انجین استفاده شد. برای بررسی مصارف شرب از شاخص GWQI و برای مصارف کشاورزی از شاخص-های PI، %Na، RSC و SAR استفاده شد. براساس دیاگرام پایپر تیپ نمونه‌های آب Ca-HCO3 می‌باشد. نتایج نشان داد غلظت عناصر موجود در نمونه‌های آب زیرزمینی در سال 1395 نسبت به سال 1390 به جز نیترات و منیزیم تغییرات محسوسی نداشته است. در سال 1390، 29 درصد از نمونه‌ها مقادیر بالای نیترات داشته‌اند که این مقدار در سال 1395 به 41 درصد رسیده است. از نظر شاخص GWQI بیشتر نمونه‌ها در وضعیت مطلوب برای مصارف شرب قرار دارند. بررسی نقشه کاربری اراضی نشان داد در سال 1395 مناطق کشاورزی افزایش یافته است. لذا افزایش غلظت نیترات در سال 1395 با مصرف کودها در اراضی کشاورزی ارتباط دارد. منشأ بیشتر عناصری که در سال 1395 تغییرات محسوسی نداشته‌اند مربوط به جنس مواد سازنده آبخوان است.

کلیدواژه‌ها