نویسنده = رخشاد حجازی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان))

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2360-2369

خدیجه صفری؛ رخشاد حجازی؛ محمد عمر حسین زهی زمانی