تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد گروه محیط زیست

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده

در شهر زاهدان با جمعیت 681.460 نفر روزانه 350-370 تن زباله تولید می شود. در این پژوهش بررسی و تحلیل هزینه فایده پسماندهای خانگی قابل بازیافت مناطق 1، 2، 3، 4 و 5 با استفاده از روش تحلیل هزینه - فایده در سال 1397، انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که از طریق بازیافت پسماند می توان ضمن کاهش آلودگی های محیط زیست در هزینه های مدیریت مواد زائد جامد صرفه جویی نمود. محاسبه ارزش حاصل از هزینه ها و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی حال خالص طی سال های 1397 تا 1402 نشانگر آن است که این ارزش مثبت است. در نتیجه بازیافت پسماند خانگی در شهر زاهدان از نظر اقتصادی توجیه پذیر می باشد. سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در سال 1397، حدودا 45.244.100.000ریال محاسبه شده است. بازیافت17.584.540کیلوگرم مواد خشک بازیافت شده(18درصد) در تمام مناطق 5 گانه شهر موجب کاهش، هزینه های مدیریت پسماند در حدود مبلغ 28.135.264.000ریال برای سازمان مدیریت پسماند زاهدان شده است. با توجه به هزینه های جمع آوری، حمل و نقل، دفع نهایی و آلودگی های زیست محیطی بازیافت این مواد صددرصد توجیه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها