کلیدواژه‌ها = "تنش خشکی"
شناسایی گیاهان سماق متحمل به کم آبی با استفاده از پارامترهای فلورسانس کلروفیل

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6741-6747

10.22034/jess.2023.380072.1952

زینب صباغ نیا؛ منصور مطلوبی؛ علیرضا مطلبی آذر


تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2387-2393

حمید سودائی زاده؛ صدیقه جعفریان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ زهرا سهرابی زاده