کلیدواژه‌ها = "سابقه خدمت" و "کارکنان شهرداری"
بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2325-2335

سید حبیب جلایی؛ سیروس محمودی