بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری‌های شهرهای استان یزد بود. به این منظور از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شهرداری‌های شهرهای استان یزد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 276 نفر (208 نفر مرد و 68 نفر زن) از این افراد انتخاب شدند و پرسشنامه‌های نگرش، آگاهی و رفتار زیست محیطی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتابج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی زیست محیطی کارکنان متوسط است اما نگرش و رفتار زیست محیطی آن‌ها از متوسط بالاتر است. تحلیل رگرسیون نشان داد هر دو متغیر نگرش و آگاهی زیست محیطی، پیش‌بین مثبت و معنی‌داری برای رفتار زیست‌محیطی هستند. علاوه بر این میزان تحصیلات کارکنان با نگرش زیست محیطی آنان رابطه داشت اما با آگاهی و رفتار زیست محیطی ارتباطی نداشت. کارکنان دارای تحصیلات بیشتر، نگرش زیست‌محیطی مثبت‌تری داشتند. میزان سابقه خدمت کارکنان نیز با رفتار زیست محیطی آنان رابطه داشت و کارکنان دارای 20-10 سال سابقه خدمت رفتار زیست محیطی بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها