اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 هیئت علمی دانشگاه یزد

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

4 دانش‌آموخته رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد

5 دانشجوی دکتری مدیریت وکنترل بیابان، دانشگاه سمنان.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تناوب زراعی برخصوصیات خاک در شهرستان میبد واقع در استان یزد انجام شد. تیمارها شامل پنج تناوب زراعی [ 1- یونجه- یونجه- یونجه- یونجه، 2- بدون کشت ( آیش)، 3- گندم- آیش- گندم آیش - آیش، 4- یونجه- آیش- مخلوط ( یونجه- چغندر) و 5- گندم- هندوانه- شلغم] در سه تکرار در نظر گرفته و اثر نوع تناوب بر روی برخی از خصوصیات خاک مانند بافت، میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، نیتروژن، ماده آلی، فسفر، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد سدیم تبادلی بررسی گردید. نتایج نشان داد که تناوب‌های اعمال شده روی میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، ازت، ماده آلی، فسفر و هدایت الکتریکی تاثیر معنی‌داری داشتند. بافت، درصد سدیم تبادلی و اسیدیته تحت تاثیر نوع تناوب قرار نگرفت. همچنین تناوب‌های ( یونجه- یونجه- یونجه- یونجه) و ( یونجه- آیش- مخلوط (یونجه- چغندر) تاثیر اصلاحی بیشتری نسبت به سایر تیمارها بر خصوصیاتی مثل میزان ازت، ماده آلی و شوری خاک داشتند که بیان‌گر این مطلب است که گنجاندن گیاهان تیره لگوم در تناوب باعث بهبود کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها